Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Oordoppen.com hier te noemen Oordoppen.com, gevestigd te Tilburg en ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 18079559

1. Algemeen
1.1    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Oordoppen.com en op iedere tussen Oordoppen.com en klant tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Oordoppen.com. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2    Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Oordoppen.com behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3    Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Oordoppen.com erkend.
1.4    Oordoppen.com garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering
2.1    Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2    In het kader van de regels van de koop op afstand zal Oordoppen.com bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere levertermijn is overeengekomen. Indien levering binnen 30 dagen of anders overeengekomen levertijd niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de klant binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3    Aan de leveringsplicht van Oordoppen.com zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Oordoppen.com geleverde zaken een keer aan de klant zijn aangeboden.
2.4    De klant is zelf verantwoordelijk om tijdens het bestelproces de adresgegevens correct in te voeren. Oordoppen.com kan niet verantwoordelijk worden gehouden indien door foutieve adressering de bestelling  de klant niet heeft bereikt. Na verzending door Oordoppen.com naar het door de klant opgegeven adres zal de bestelling als afgewikkeld worden beschouwt. Bij het invoeren van een foutief adres dient dit, direct na constatering van de fout, via het contactformulier op de website worden doorgegeven.
2.5    Levering wordt geacht plaats te hebben gevonden indien de producten op het door de klant opgegeven adres zijn afgeleverd. Oordoppen.com is niet verantwoordelijk indien op het opgegeven adres het product de klant niet bereikt zoals kan voorkomen bij een studentenhuis, bedrijf etc.
2.6 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
2.7    Verzending geschiet via Post.nl waarbij er geen verzendbewijs aanwezig is. Oordoppen.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertraging bij de uitlevering van Post.nl

3. Prijzen
3.1    Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2    Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3    Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief 21% BTW.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht
4.1     Indien er sprake is van een klantenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de klant het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. De klant is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na ontvangst schriftelijk melding te maken bij Oordoppen.com. Indien de klant binnen de zichttermijn van 14 dagen na ontvangst niet heeft gemeld gebruik te maken van het wettelijk retourrecht, dan is de koop een feit.
    Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product te kunnen beoordelen. In verband met hygiene kan gehoorbeschermig alleen geretourneerd worden indien de verpakking ongeopend is gebleven en het product ongebruikt. Indien de klant het product desondanks toch uitgepakt en/of gepast heeft is retourneren niet meer mogelijk. Geretourneerde producten zullen in dit geval vernietigd worden. Bij twijfel over de pasvorm dient de klant ten alle tijden langs te gaan bij een audicien alvorens het product via de webshop aan te schaffen. Indien de klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product binnen 28 dagen na ontvangst aan Oordoppen.com retourneren, conform de door Oordoppen.com verstrekte redelijke en duidelijke instructies. De klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de klant zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt dan behoudt Oordoppen.com zicht het recht om waardevermindering te rekenen. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Oordoppen.com binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending danwel 14 dagen na bewijs van retournering (hierbij dient op het verzendbewijs expliciet de inhoud van de retourzending te worden vermeld), zorg voor terugbetaling. Bij retournering van de gehele aankoop zal het volledige aankoopbedrag inclusief eventueel berekende verzend- en/of betaalkosten aan de klant worden terugbetaald. Bij retournering van slechts een deel van de ontvangen aankopen, wordt slechts de aankoopwaarde van de geretourneerde zaken terugbetaald.
Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de klant.
4.2 Het herroepingrecht geldt niet voor:
dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, en uitsluitend wanneer de uitvoering is     begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de klant en de klant heeft verklaard dat hij zijn     herroepingsrecht verliest zodra Oordoppen.com de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de         leverancier geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
goederen die volgens specificaties van de klant zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk     persoonlijk karakter hebben
produkten waarvan de houdbaarheid binnen de bedenktijd van 14 dagen van is verstreken (bederf).
verzegelde producten die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden     teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken
verzegelde audio-/video- of softwaredragers waarvan de verzegeling is verbroken
voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of     die snel kunnen bederven of verouderen
de levering van losse kranten en tijdschriften

5. Gegevensbeheer
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Oordoppen.com, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Oordoppen.com. Oordoppen.com houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.
5.2 Oordoppen.com respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 Oordoppen.com maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie en conformiteit
6.1    Oordoppen.com staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
6.2    Een door Oordoppen.com, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de klant ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Oordoppen.com jegens Oordoppen.com kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
6.3    Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de klant (alvorens over te gaan tot terugzending aan Oordoppen.com) deze gebreken binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk te melden aan Oordoppen.com. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie). Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.4    Indien klachten van de klant door Oordoppen.com gegrond worden bevonden, zal Oordoppen.com  de geleverde zaken naar keuze van de klant kosteloos herstellen of vervangen. Eventuele aansprakelijkheid van Oordoppen.com bij schade is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Oordoppen.com) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Oordoppen.com gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Oordoppen.com voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.5 Oordoppen.com is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de klant jegens Oordoppen.com in gebreke is; B) de klant de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Oordoppen.com en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;
7. Aanbiedingen
7.1    Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2    Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Oordoppen.com zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3    Mondelinge toezeggingen verbinden Oordoppen.com slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4    Aanbiedingen van Oordoppen.com gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5    Oordoppen.com kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de klant had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6    Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst
8.1    Een overeenkomst tussen Oordoppen.com en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Oordoppen.com op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2    Oordoppen.com behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties
9.1    Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Oordoppen.com gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht
10.1    Oordoppen.com is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2    Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Oordoppen.com alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3    Oordoppen.com behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Oordoppen.com gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4    Indien Oordoppen.com bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid
11.1    Oordoppen.com is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan mens, dier, voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.
11.2    Oordoppen.com is slechts reseller. De instructie c.q. handleiding van de producent dient altijd te worden geraadpleegt alvorens het product toe te passen. Bij twijfel over de juiste werking van het product dient de klant ten alle tijden zich te laten adviseren door een erkend audicien (KNO arts).
11.3    Voor gehoorbescherming dient bij twijfel over de juiste werking en veiligheid altijd contact opgenomen te worden met een erkend audicien. Oordoppen.com ervaart geen enkele aansprakelijkheid voor gehoorbeschadiging. Ook bij gebruik van gehoorbescherming ter voorkoming dat vuil, stof en/of water de gehoorgang binnen treedt is Oordoppen.com niet verantwoordelijk voor het juist inbrengen en tevens de juiste werking van het product. Bij medische toepassing van gehoorbescherming dient de klant zich ten alle tijden te laten adviseren door een erkend audicien (KNO arts)
11.4    Gehoorbescherming, toebehoren en de verpakking hiervan bevat kleine onderdelen en vormt hierdoor verstikkingsgevaar voor baby en kind. Oordoppen.com kan hier nimmer voor aansprakelijk worden gesteld. Gebruik van gehoorbescherming dient ten alle tijden onder toezicht van een volwassene plaats te vinden.
11.5    Indien bij en/of door het gebruik van de door Oordoppen.com geleverde producten schade ontstaat dient de klant zich te richten tot de leverancier. De klant kan de contactgegevens van de leverancier opvragen bij Oordoppen.com  

12. Eigendomsvoorbehoud
12.1    Eigendom van alle door Oordoppen.com aan de klant verkochte en geleverde zaken blijft bij Oordoppen.com zolang de klant de vorderingen van Oordoppen.com uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de klant de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de klant de vorderingen van Oordoppen.com wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
12.2    De door Oordoppen.com geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
12.3    De klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
12.4    De klant geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Oordoppen.com of een door Oordoppen.com aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Oordoppen.com haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
12.5    Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de klant verplicht Oordoppen.com zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
12.6    De klant verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Oordoppen.com.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
13.1    Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
13.2    Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Oordoppen.com en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Tilburg kennis, tenzij Oordoppen.com er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.